Tiếng Việt

Henry Ford Health tuân thủ các luật về quyền công dân Liên Bang và không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, hoặc giới tính. Vui lòng cho đội ngũ chăm sóc y tế biết nếu quý vị cần thông dịch viên. Henry Ford Health cung cấp miễn phí các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, xin email đến CommunicationAccess@hfhs.org

Take the next step

Let us help you schedule an appointment, call (800) 436-7936.

X

Cookie Consent

We use cookies to improve your web experience. By using this site, you agree to our Terms of Use. Read our Internet Privacy Statement to learn what information we collect and how we use it.

Accept All Cookies