Tagalog

Ang Henry Ford Health ay sumusunod sa naaangkop na mga Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ipaalam sa pangkat ng pangangalagang pangkalusugan kung kailangan mo ng isang interpreter. Ang Henry Ford Health ay nagbibigay ng walang bayad na mga serbisyo para sa tulong sa wika. Para sa mga tanong o karagdagang impormasyon, mag-email sa CommunicationAccess@hfhs.org

Take the next step

Let us help you schedule an appointment, call (800) 436-7936.

X

Cookie Consent

We use cookies to improve your web experience. By using this site, you agree to our Terms of Use. Read our Internet Privacy Statement to learn what information we collect and how we use it.

Accept All Cookies