Македонски

Henry Ford Health е усогласен со важечките сојузни закони за граѓански права и не врши дискриминација врз основа на расата, бојата на кожата, националното потекло, возраста, инвалидноста или полот. Известете ги здравствените работници ако ви треба преведувач. Henry Ford Health обезбедува бесплатни услуги за јазична помош. За прашања или дополнителни информации, пратете е-пошта на CommunicationAccess@hfhs.org

Take the next step

Let us help you schedule an appointment, call (800) 436-7936.

X

Cookie Consent

We use cookies to improve your web experience. By using this site, you agree to our Terms of Use. Read our Internet Privacy Statement to learn what information we collect and how we use it.

Accept All Cookies